Financiële resultaten

Het Back-in-shape-programma is dit jaar succesvol voltooid. Het gecorrigeerd resultaat steunde op een sterke verbetering van de marges in de sector Infra, maar werd teruggehouden door de Nederlandse utiliteitsbouwactiviteiten bij Bouw en techniek. Het resultaat van de sector Vastgoed steunde op desinvesteringen van commercieel vastgoed. Zoals voorzien, realiseerde de sector Publiek-private samenwerking een lager resultaat na de hoge winsten op de overdracht van projecten aan de joint venture met PGGM in 2014.

> Managementsamenvatting

  • Bedrijfsopbrengsten van € 7.423 miljoen, 1,5 procent hoger dan in 2014;
  • Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 88,2 miljoen, 42 procent hoger dan in 2014;
  • Orderportefeuille in het jaar gestegen met € 1.212 miljoen (12 procent) tot € 11.480 miljoen;
  • Resultaten gerealiseerd door het Back-in-shape-programma in 2015 conform doelstellingen;
  • Bruto (vastgoed) desinvesteringen in 2015 totaal € 95 miljoen, vrijwel de jaardoelstelling van € 100 miljoen realiserend. 

> Bedrijfsopbrengsten 

De bedrijfsopbrengsten stegen in 2015 met € 109 miljoen (of 1,5 procent), voornamelijk door het wisselkoerseffect van het Britse pond van 3 procent. De operationele sectoren rapporteerden een stijging van de bedrijfsopbrengsten met 3,3 procent, terwijl de bedrijfsopbrengsten van de investeringssectoren afnamen met 11,5 procent. De bedrijfsopbrengsten in de sector Bouw en techniek stegen met 8,3 procent. De bedrijfsopbrengsten van de sector Infra daalden licht, vooral in Nederland door de lagere activiteitenniveaus op grotere projecten en in België door de lagere overheidsuitgaven en projectvertragingen. 

> Orderportefeuille

Op 31 december 2015 bedroeg de orderportefeuille (orders voor de komende vijf jaar) € 11,5 miljard, hetgeen overeenkomt met een stijging van € 1,2 miljard in vergelijking met vorig jaar.

De (netto-)orderverwerving van de operationele sectoren bedraagt € 1.327 miljoen (2014: € 440 miljoen), terwijl de investerings-sectoren een daling van € 52 miljoen noteren (2014: € 129 miljoen), die volledig is toe te schrijven aan de sector Vastgoed. Van de huidige orderportefeuille zal naar verwachting € 5,9 miljard (2014: € 5,8 miljard) worden uitgevoerd in 2016 en € 5,6 miljard (2014: € 4,4 miljard) in de jaren daarna. Ongeveer 81 procent van de verwachte bedrijfsopbrengsten voor het jaar 2016 is reeds in handen, hetgeen zowel relatief als absoluut licht hoger is dan 2014. Daarnaast heeft de Groep voor meer dan € 2,6 miljard (2014: € 2,7 miljard) orders in portefeuille voor de jaren na 2020. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om lange termijn onderhoudscontracten voor pps-projecten.

> Winst per aandeel

Het aantal uitstaande gewone aandelen van BAM daalde in 2015 met 0,6 miljoen tot 270,4 miljoen aandelen op 31 december 2015, als gevolg van de inkoop van aandelen. De winst per aandeel was 4 cent (2014: negatief).

> Dividend 

Het aangekondigde dividend van € 0,02 per aandeel (in contanten of in aandelen) voor 2015 (2014: nihil) zal worden voorgesteld aan aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering, die plaatsvindt op 20 april 2016. Het aanbevolen dividend is in lijn met het het dividendbeleid dat zich richt op een payout-ratio ter hoogte van tussen 30 en 50 procent van het nettoresultaat. Het dividend-rendement bedraagt 0,4 procent op basis van de slotkoers van 2015 (2014: nihil). 

> Netto-liquiditeiten

De netto-liquiditeiten bedragen per 31 december 2015 € 637 miljoen (ultimo 2014: € 624 miljoen), waarvan € 181 miljoen (2014: € 163 miljoen) betrekking heeft op het Groepsaandeel in de netto-liquiditeiten in bouwcombinaties en andere samenwerkings-verbanden.

> Leningen

De rentedragende schulden bedragen per 31 december 2015 € 597 miljoen (2014: € 664 miljoen), waarvan €  319 miljoen (2014: € 376 miljoen) non-recourse schuld. De daling in 2015 wordt veroorzaakt door de non-recourse schuld. De non-recourse leningen voor pps-projecten en vastgoedontwikkeling daalden in 2014 met respectievelijk € 11 miljoen en € 46 miljoen (2014: € 89 miljoen en € 110 miljoen), hoofdzakelijk als gevolg van de desinvesteringen in de loop van het jaar en de daaruit resulterende schuldaflossingen.

Op 31 december 2015 was een netto-kaspositie bereikt van € 40 miljoen (2014: € 40 miljoen netto-schuldpositie) en bevat non-recourse pps- en vastgoedleningen ten bedrage van € 319 miljoen (2014: € 376 miljoen).

De Groep beschikte op 31 december 2015 over twee krediet-faciliteiten: een achtergestelde lening met een nominale waarde van € 125 miljoen (2014: € 125 miljoen) en een gecommitteerde gesyndiceerde kredietfaciliteit van € 500 miljoen (2014: € 500 miljoen). In december 2015 heeft BAM overeenstemming bereikt met twee banksyndicaten over verlengingen van de bestaande revolverende kredietfaciliteit ter hoogte van € 412,5 miljoen tot 30 januari 2018 en verlenging van de achter-gestelde lening ter hoogte van € 108 miljoen) tot 30 juli 2018. De eerder overeengekomen bankconvenanten blijven ongewijzigd. Ultimo 2015 werd de gecommitteerde gesyndiceerde krediet-faciliteit niet gebruikt, gelijk aan 2014.

> Netto-geïnvesteerd vermogen

Vaste activa 

Per saldo namen de vaste activa in het jaar toe met € 38 miljoen.

Aangezien de jaarlijkse afschrijvingen gedeeltelijk werden gecompenseerd door de netto-investeringen in het jaar, daalde de boekwaarde van de materiële vaste activa met € 24 miljoen tot € 292 miljoen. Het grootste deel van de investeringen en desinvesteringen hadden betrekking op materieel, machines en installaties in de sector Infra. 

De post immateriële activa bestaat voornamelijk uit goodwill met een boekwaarde van € 406 miljoen, een stijging van € 6 miljoen ten opzichte van 2014, als gevolg van de hogere wisselkoers van het Britse pond van circa € 9 miljoen, gecompenseerd door de desinvestering van goodwill met circa € 3 miljoen. Goodwill wordt jaarlijks getoetst op bijzondere waardevermindering en dit resulteerde dit jaar in een bijzondere waardevermindering voor een Belgische kasstroom-genererende eenheid. Uit de gevoeligheids-analyses bleek dat er nog een beperkte ‘headroom’ zou zijn voor een andere Belgische kasstroomgenererende eenheid, die een bedrag van € 16 miljoen goodwill vertegenwoordigt, als de disconteringsvoet 50 basispunten hoger zou liggen.

De langlopende pps-vorderingen daalden in 2015 van € 304 miljoen tot € 279 miljoen. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overdracht van twee projecten aan de joint venture van BAM PPP en PGGM (€ 144 miljoen), gecompenseerd door de voortgang bij de bouw van onderhanden pps-projecten (€ 154 miljoen). Voorts is een bedrag van € 39 miljoen (2014: € 117 miljoen) geclassificeerd als activa aangehouden voor verkoop, vooruitlopend op de overdracht van een pps-project aan de joint venture met PGGM in 2016. 

De boekwaarde van deelnemingen en joint ventures (berekend volgens netto-vermogenswaarde) en overige financiële activa nam in het jaar af met € 1 miljoen (van € 95 miljoen tot € 94 miljoen) respectievelijk nam toe met € 13 miljoen (van € 85 miljoen tot € 98 miljoen). De daling van overige financiële activa omvat bijzondere waardeverminderingen van € 1 miljoen.

De pensioenvordering steeg in 2015 met € 57 miljoen tot € 75 miljoen en heeft volledig betrekking op de toegezegd-pensioenregelingen in het Verenigd Koninkrijk. De stijging is vooral toe te schrijven aan de aanvullende pensioenbijdragen van € 36 miljoen in het jaar en aan wijzigingen in de actuariële aannames met een positief effect van € 26 miljoen.

Netto-werkkapitaal
Het netto-werkkapitaal (exclusief netto-liquiditeiten en kortlopende leningen) bedroeg op 31 december 2015 € 340 miljoen negatief (2014: € 223 miljoen negtief). De bruto-investeringen in vastgoedontwikkeling zijn in 2015 met € 83 miljoen verminderd tot € 740 miljoen. De netto-investeringen in vastgoedontwikkeling bedroegen, rekening houdend met daaraan gerelateerde leningen, € 544 miljoen (2014: € 592 miljoen).

De verdere verbetering van het netto-werkkapitaal in 2015 was vooral te danken aan de voortgang bij de uitvoering van het programma ter desinvestering van vastgoed en de bijzondere waardevermindering van € 37 miljoen (2014: € 54 miljoen) op grond en bouwrechten.

> Eigen vermogen en garantievermogen 

Het eigen vermogen steeg aanzienlijk in 2015 met € 75 miljoen tot € 902 miljoen op 31 december 2015. Naast het netto-jaarresultaat van € 10 miljoen was deze stijging vooral het gevolg van de gunstige ontwikkeling van de herijking van pensioenverplichtingen (€ 37 miljoen) en valutakoersverschillen (€ 26 miljoen). 
Het garantievermogen omvat tevens de achtergestelde lening van € 124 miljoen (2014: € 125 miljoen). 

> Solvabiliteit 

Op 31 december 2015 bedraagt de solvabiliteit 21,2 procent (2014: 19,2 procent), bepaald op basis van het garantievermogen. De recourse solvabiliteit, de ratio volgens de bankconvenanten, steeg met 1,2 procent tot 29,3 procent op 31 december 2015 (2014: 28,3 procent), ruimschoots hoger dan het vereiste minimum van 15 procent.

> Overige significante mutaties in balansposten 

Pensioenen
De pensioenvoorziening bedraagt op 31 december 2015 € 47 miljoen, een daling van € 93 miljoen ten opzichte van 2014, voornamelijk door wijzigingen van de actuariële aannames, in het bijzonder de toegepaste disconteringsvoet. Er was een eenmalige pensioenbate van € 3 miljoen met betrekking tot een Nederlandse toegezegd-pensioenregeling. 

Voorzieningen 
De voorzieningen, anders dan voor pensioenen, namen aanzienlijk af met € 37 miljoen tot € 150 miljoen (2014: € 187 miljoen). De reorganisatievoorziening daalde met € 16 miljoen en bedroeg op 31 december 2015 € 41 miljoen. In het boekjaar werden aanvullende reorganisatievoorzieningen gevormd ter hoogte van € 28 miljoen netto, hoofdzakelijk in het kader van het Back-in-shape-programma. Dit wordt deels gecompenseerd voor verbruik van de voorziening, ter hoogte van € 44 miljoen.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen 
Het saldo van de latente belastingpositie in de balans is een vordering van € 221 miljoen (2014: € 217 miljoen). Dit komt hoofdzakelijk voort uit compensabele belastingverliezen in Nederland en Duitsland. De waardering per 31 december 2015 houdt rekening met schattingen van het niveau en het tijdstip van toekomstige belastbare winsten voor de komende negen jaar (Nederland) en voor een oneindige periode (Duitsland) met inbegrip van de beschikbare belastingplanningsmogelijkheden. 

Activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop 
De activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop bedroegen op 31 december 2015 € 42 miljoen (2014: € 127 miljoen) respectievelijk € 46 miljoen (2014: € 129 miljoen) en zijn volledig toe te schrijven aan één pps-project (2014: één pps-project) dat naar verwachting in 2016 zal worden overgedragen aan de joint venture met PGGM.

Opgeslagen pagina's