Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(x € 1.000)

 

Toelichting

2015

2014

       

Voortgezette activiteiten

     

Opbrengsten 

5

 7.422.942 

 7.314.020 

       

Grond- en hulpstoffen 

 

 (1.502.663)

 (1.400.664)

Uitbesteed werk en andere externe kosten 

 

 (4.200.698)

 (4.081.952)

Personeelskosten 

24

 (1.358.434)

 (1.490.561)

Afschrijvingen en amortisatie 

7,8

 (70.527)

 (82.802)

Bijzondere waardeverminderingen 

25

 (41.126)

 (67.618)

Overige bedrijfskosten 

 

 (265.003)

 (295.674)

Valutakoersverschillen 

 

 4.817 

 525 

   

 (7.433.634)

 (7.418.746)

       

Bedrijfsresultaat 

 

 (10.692)

 (104.726)

       

Financieringsbaten 

28

 34.495 

 45.969 

Financieringslasten 

28

 (23.490)

 (33.900)

   

 11.005 

 12.069 

       

Aandeel in het resultaat van deelnemingen en joint ventures 

10

 10.988 

 18.457 

Aandeel in bijzondere waardeverminderingen in deelnemingen en joint ventures 

10,25

 2.040 

 (48.240)

   

 13.028 

 (29.783)

       

Resultaat vóór belastingen

 

 13.341 

 (122.440)

       

Winstbelastingen

29

 (2.309)

 15.499 

Resultaat boekjaar uit voortgezette activiteiten

 

 11.032 

 (106.941)

       

Beëindigde activiteiten

     

Resultaat boekjaar uit beëindigde activiteiten  

 

 - 

 - 

       

Nettoresultaat

 

 11.032 

 (106.941)

       

Toerekenbaar aan:

     

Aandeelhouders van de vennootschap 

 

 10.180 

 (108.172)

Minderheidsbelangen 

 

 852 

 1.231 

   

 11.032 

 (106.941)

       

Winst per aandeel

(x € 1,–)

     
       

Gewoon 

30

   

Voortgezette activiteiten 

 

 0,04 

 (0,40)

Beëindigde activiteiten 

 

 - 

 - 

   

 0,04 

 (0,40)

Na verwateringseffecten 

30

   

Voortgezette activiteiten 

 

 0,04 

 (0,40)

Beëindigde activiteiten 

 

 - 

 - 

   

 0,04 

 (0,40)

       

De toelichting verwijst naar pagina 119 tot 198 van het (volledige en Engelstalige) Integrated report 2015, die integraal deel uitmaakt van de geconsolideerde jaarrekening.

Opgeslagen pagina's