Geconsolideerde balans per 31 december

(x € 1.000)

 

Toelichting

2015

2014

       

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

7

 292.159 

315.780

Immateriële vaste activa

8

 416.052 

409.250

Pps-vorderingen

9

 279.074 

303.978

Deelnemingen en joint ventures

10

 94.052 

94.607

Overige financiële vaste activa

11

 98.488 

84.885

Derivaten

19

 979 

229

Personeelsbeloningen

20

 74.684 

17.786

Latente belastingvorderingen

22

 251.715 

242.492

   

 1.507.203 

1.469.007

Vlottende activa

     

Voorraden

12

 758.738 

843.123

Handels- en overige vorderingen

13

 1.891.776 

1.878.677

Te vorderen winstbelasting

 

 9.306 

10.428

Derivaten

19

 6.200 

3.376

Liquide middelen

14

 637.212 

624.330

   

 3.303.232 

3.359.934

       

Activa aangehouden voor verkoop

35

 41.814 

127.043

Totaal activa

 

 4.852.249 

4.955.984

       

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap

     

Aandelenkapitaal 

15

 839.311 

839.311

Reserves

16

 (330.087)

(397.450)

Ingehouden resultaten

 

 392.923 

385.533

   

 902.147 

827.394

Minderheidsbelangen

 

 3.638 

3.322

Groepsvermogen

 

 905.785 

830.716

       

Langlopende verplichtingen

     

Leningen

18

 511.863 

538.792

Derivaten

19

 33.939 

47.712

Personeelsbeloningen

20

 151.731 

187.207

Voorzieningen

21

 84.933 

114.638

Latente belastingverplichtingen

22

 30.959 

25.906

   

 813.425 

914.255

       

Kortlopende verplichtingen

     

Leningen

18

 85.459 

125.333

Handels- en overige schulden

23

 2.895.821 

2.853.406

Derivaten

19

 16.749 

8.269

Voorzieningen

21

 65.258 

72.112

Te betalen winstbelasting

 

 23.290 

23.127

   

 3.086.577 

3.082.247

       

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

35

 46.462 

128.766

   

 3.133.039 

3.211.013

       

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

 4.852.249 

4.955.984

       

Garantievermogen

17

 1.026.482

951.894

De toelichting verwijst naar pagina 119 tot 198 van het (volledige en Engelstalige) Integrated report 2015, die integraal deel uitmaakt van de geconsolideerde jaarrekening.

Opgeslagen pagina's