Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(x € 1.000)

 

Toelichting

2015

2014

       

Nettoresultaat

 

 11.032 

(106.941)

Aanpassingen voor:

     

- Winstbelastingen

29

 2.309 

(15.499)

- Afschrijvingen materiële vaste activa

7

 66.470 

79.586

- Amortisatie immateriële vaste activa

8

 4.057 

3.216

- Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa

7,25

 1.452 

1.200

- Bijzondere waardeverminderingen langlopende vorderingen

11,25

(949)

11.446

- Bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa

8,25

 3.298 

511

- Bijzondere waardeverminderingen voorraden

12,25

 37.325 

54.461

- Aandeel in bijzondere waardeverminderingen in deelnemingen en joint ventures

10,25

 (2.040)

48.240

- Resultaat op verkoop dochterondernemingen

 

 - 

(1.238)

- Resultaat op verkoop pps-projecten

35

 (5.207)

(24.500)

- Resultaat op verkoop materiële vaste activa

 

 (4.594)

(5.502)

- Aandeel in het resultaat van deelnemingen en joint ventures

10

 (10.988)

(18.457)

- Financieringsbaten

28

 (34.495)

(45.969)

- Financieringslasten

28

 23.490 

33.900

Mutaties in voorzieningen

20,21

 (69.606)

(11.738)

Mutaties in werkkapitaal (exclusief liquide middelen)

 

88.293

189.516

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

109.847

192.232

Betaalde rente

 

 (38.274)

(47.002)

Betaalde winstbelasting

 

 (10.023)

(10.280)

Netto-kasstroom uit gewone bedrijfsuitoefening

 

61.550

134.950

Investeringen in pps-vorderingen 

9

 (218.514)

(248.693)

Aflossingen van pps-vorderingen

9

 63.820 

33.046

Netto-kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

 

 (93.144)

(80.697)

       

Verwerving van dochterondernemingen, na aftrek van de verworven liquiditeiten

 

 - 

(689)

Verwerving van materiële vaste activa

7

 (64.644)

(56.336)

Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa 

7

 27.567 

21.943

Verwerving van immateriële vaste activa

8

 (6.391)

(2.945)

Opbrengst uit de verkoop van immateriële vaste activa 

8

 918 

-

Verstrekte langlopende vorderingen

11

 (14.899)

(72.572)

Aflossingen van langlopende vorderingen 

11

 3.759 

42.199

Investeringen in overige financiële vaste activa

10,11

 (17.433)

(9.011)

Opbrengst uit verkoop van overige financiële vaste activa 

10,11

 837 

19.806

Opbrengst uit verkoop van pps-projecten

35

 35.000 

108.900

Opbrengst uit verkoop van dochterondernemingen

 

 - 

10.234

Ontvangen rente

 

 34.905 

46.169

Dividenden ontvangen van deelnemingen en joint ventures

10

 13.321 

11.470

Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

12.940

119.168

       

Netto-opbrengst uit de uitgifte van gewone aandelen

18

 214.239 

318.391

Opname van leningen 

18

 (130.131)

(275.302)

Betaald dividend aan aandeelhouders van de vennootschap 

31

 - 

(7.428)

Betaald dividend aan minderheidsbelangen 

 

 (743)

(907)

Netto-kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 83.365 

34.754

       

Mutatie in netto-liquiditeiten

 

3.161

73.225

Netto-liquiditeiten aan het begin van het jaar

14

 624.330 

548.131

Mutatie netto-liquiditeiten inzake activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop

35

 (421)

(5.722)

Valutakoersverschillen op netto-liquiditeiten

 

10.139

8.696

Netto-liquiditeiten aan het einde van het jaar

14

 637.209 

624.330

De toelichting verwijst naar pagina 119 tot 198 van het (volledige en Engelstalige) Integrated report 2015, die integraal deel uitmaakt van de geconsolideerde jaarrekening.

Opgeslagen pagina's