Aandelen Koninklijke BAM Groep nv

> Beursnotering 

De aandelen Koninklijke BAM Groep nv zijn sinds 1959 genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het aandeel BAM maakt deel uit van de AMX-index (Midkap). Tevens is het aandeel opgenomen in de Euronext NEXT-150 Index. Ook worden sinds 2006 opties op gewone aandelen BAM verhandeld door Liffe, de derivatenbeurs van Euronext. 

De totale beurswaarde (marktkapitalisatie) van de Groep bedroeg ultimo 2015 bijna € 1,4 miljard (ultimo 2014: bijna € 0,7 miljard).

> Koersverloop 

De slotkoers van 2015 van het gewone aandeel bedroeg € 5,13. Dit was 99 procent hoger dan de slotkoers van 2014 (€ 2,58). Hiermee presteerde het aandeel beduidend beter dan de AMX-index (stijging van 9,7 procent). Over de afgelopen vijf jaar steeg de koers van het aandeel BAM met circa 12 procent. Ter vergelijking: de AEX en de AMX-index zijn in dezelfde periode respectievelijk met 25 procent en 9 procent gestegen. 

> Handelsvolume op NYSE Euronext Amsterdam 

De liquiditeit van het gewone aandeel Koninklijke BAM Groep is gedurende 2015 gestegen. Het aantal verhandelde gewone aandelen is in het boekjaar met ongeveer 14 procent toegenomen tot een totaal van 798 miljoen stukken (2014: 699 miljoen). 

Gemiddeld zijn per handelsdag 3.117.000 gewone aandelen verhandeld (2014: 2.742.000). De waarde van de verhandelde aandelen is in 2015 met circa 68 procent gestegen naar € 3.152 miljoen (2014: € 1.875 miljoen). Gemiddeld is in 2015 voor € 12,3 miljoen per handelsdag aan aandelen BAM verhandeld (2014: € 7,3 miljoen). 

ING en Rabobank treden, indien nodig, op als liquidity provider (‘animateur’) in de handel in het gewone aandeel. 

> Ontwikkeling aantal uitstaande aandelen

Het aantal uitstaande gewone aandelen is in 2015 met 604.975 afgenomen tot 270.393.982. Deze afname is het gevolg van de inkoop van aandelen voor het langetermijnbeloningsplan.
Het verloop van het aantal uitstaande aandelen in 2015 is weer-gegeven in > tabel 6. Het gemiddeld aantal gewone aandelen in 2015 komt uit op 270.956.691 (2014: 270.394.898).

Volgens het AFM-register substantiële deelnemingen hebben vijf institutionele beleggers reële belangen van 3 procent of meer. Binnen de meldingsdrempels kunnen echter mutaties zijn opgetreden. > Tabel 5 toont de belangen van 3 procent of meer volgens het AFM-register substantiële deelnemingen. 

> Dividendbeleid

Dividendbeleid en dividendvoorstel 2015
BAM stelt een dividend voor van 2 eurocent per gewoon aandeel, in contanten of in aandelen. Dit is in lijn met dividendbeleid dat uitgaat van een dividenduitkering (payout-ratio) van 30 tot 50 procent van het nettoresultaat. 

> Investor relations 

BAM hecht grote waarde aan transparante en gelijke informatie-verstrekking aan beleggers. Het investorrelationsbeleid van BAM is erop gericht beleggers tijdig, volledig en eenduidig te informeren over strategie, doelstellingen, prestaties en vooruitzichten van de Groep. Zonder goede communicatie met beleggers zullen de in de onderneming behaalde resultaten onvoldoende tot uitdrukking komen in de waardering van het aandeel. 

De door BAM georganiseerde toelichtingen ter gelegenheid van de publicatie van de resultaten (jaarcijfers, halfjaarcijfers en tussen-tijdse verklaringen) zijn voor een ieder toegankelijk via internet (webcast). 

De bijeenkomsten inzake jaarcijfers en halfjaarcijfers vinden voor de pers plaats in de Nederlandse taal. De bijeenkomsten voor analisten zijn in de Engelse taal. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de onderneming.

De onderneming organiseert roadshows en neemt deel aan deelname aan seminars om gedurende het jaar investeerders te ontmoeten. Alle data en locaties worden gepubliceerd op de website van de onderneming. 

Voor vragen of meer informatie over BAM kan men terecht op de website www.bam.nl. Aandeelhouders (of potentiële aandeelhouders) en financieel analisten kunnen zich met vragen richten tot de manager investor relations van BAM, de heer Joost van Galen, e-mail ir@bamgroep.nl, telefoon +31 (0)30 659 87 07.

Opgeslagen pagina's