Boodschap van de CEO

‘Ik ben verheugd over de grote stappen die wij in 2015 hebben gezet bij de succesvolle implementatie van het Back-in-shape-programma. Door samenwerking van onze 21.500 medewerkers hebben we ambitieuze doelen gerealiseerd. Onze jaarresultaten tonen aan dat wij onze prestatie ten goede hebben gekeerd, en er is meer potentieel te ontsluiten.

‘Building the present,

creating the future’

Onze jaarcijfers worden gekenmerkt door een sterke opleving van de marges in de sector Infra. Bouw en techniek wordt nog steeds gehinderd door verlies op de Nederlandse utiliteitsbouw-
activiteiten. Het resultaat in de sector Vastgoed werd gedreven door desinvesteringen van commercieel vastgoed. Er was een non-cash afwaardering van Nederlands vastgoed als gevolg van de tweesporenontwikkeling van de woningmarkt en de zwakke winkelsector. De sector Publiek-private samenwerking kende een sterk jaar met een goede projectverwerving. Onze totale orderportefeuille is gestegen.

BAM werkt voortdurend aan verbetering van de veiligheids-prestaties van de Groep. In 2015 slaagde BAM in verlaging van de ongevals-index IF, dat het aantal verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren weergeeft, tot 4,5 (2014: 5,0). De Groep intensi-veerde de Safety Awareness Audits (SAA), die plaatsvinden in en tussen de werkmaatschappijen, en hield de jaarlijkse wereldveiligheidsdag, waarbij alle medewerkers en onderaannemers op de bouwplaats verplicht aanwezig zijn. BAM heeft tevens de algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden herzien om daarin het veiligheidsprestatiemanagement van onderaannemers op te nemen.

BAM verminderde de absolute CO2-uitstoot met 17 procent ten opzichte van het niveau van 2009, een overtreffing van de doelstelling van 15 procent. De verbetering was 6 procent gecorrigeerd voor het lagere productie-niveau. BAM’s inspanningen om klimaatverandering te beperken, worden erkend door opnieuw een positie in te nemen op de Climate A List van CDP van best presterende ondernemingen wereldwijd.

Back-in-shape heeft geleid tot een solide basis, waarop we verder kunnen bouwen aan het succes van BAM in 2016 en volgende jaren. In 2015 heeft een BAMbrede vertegenwoordiging van de mede-werkers bijgedragen aan de update van onze strategie voor 2016-2020 ’Building the present, creating the future’ (‘Bouwen aan het heden, creëren van de toekomst’). In verschillende sessies tijdens een inspirerende Edge Journey gaven externe en interne specialisten hun visie om na te denken over de toekomstige technologieën en toepassingen die de huidige en toekomstige activiteiten van BAM beinvloeden.

Met de update van onze strategie voor 2016-2020 zullen wij de prestatie van onze huidige projectenportefeuille en activiteitenportefeuille verder versterken en ons positioneren voor toekomstige mogelijk-heden. In een kwetsbare macro-economische omgeving stellen wij ons tot doel om de winstgevendheid en de kapitaalefficiëntie te verbeteren door ‘dingen beter te doen’. Dit betekent een meer gedisciplineerde focus op marktsegmenten en projecten, waar wij onze schaalgrootte en expertise kunnen inzetten als kritische succesfactor. Ten tweede zullen wij onze bedrijfsportefeuille vormgeven richting ‘betere dingen doen’ door het rationaliseren van onze proposities en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor opdrachtgevers. Ten derde zullen wij investeren in digitalisering om een marktleider te zijn in hoe wij bouwen en wat wij bouwen – ‘nieuwe dingen doen’. Ons doel is tegen 2020 een tweecijferig rendement op het werkzaam vermogen (return on capital employed) te behalen. 

Het jaar 2016 zal er een zijn van versterking, waarin wij topprioriteit geven aan de implementatie van ‘Building the present, creating the future’. We treffen voorbereidingen voor verdere herstructureringsmaatregelen voor Bouw en vastgoed in Nederland om de winstgevendheid in de komende kwartalen te herstellen. Het afbouwen van de risico’s uit de projectvoorraad zal eind 2016 grotendeels zijn voltooid. Voor het volledige jaar 2016, verwachten wij dat het gecorrigeerd resultaat vóór belastingen hoger is dan het niveau van 2015. Wij houden rekening met een herstructureringslast van circa € 20 miljoen, vooral voor de Nederlandse activiteiten.

Mede namens Thessa Menssen en Erik Bax wil ik alle medewerkers bedanken voor hun harde werk en inzet gedurende het jaar 2015. Wij zijn zeer gemotiveerd om als uitdaging in de komende jaren de ont-sluiting van het aanzienlijke opwaartse potentieel van BAM voort te zetten. Door verdere samenwerking zullen wij onze opdrachtgevers beter van dienst zijn, onze financiële prestaties verbeteren en een aantrekkelijke werkgever en partner blijven.’

Bunnik, 17 februari 2016

Rob van Wingerden, CEO,
Koninklijke BAM Groep nv

Opgeslagen pagina's