Charters, memberships and certifications

Name

Operating company

Global

 

BWI (Building and Wood Workers’ International)

Royal BAM Group

CDP: A List, CDLI

Royal BAM Group

CE100 (Ellen MacArthur Foundation)

Royal BAM Group

CEMARS: ISO 14064

BAM Construct UK, BAM Nuttall

FIB (The International Federation for Structural Concrete)

BAM Infraconsult

FIRA Platinum

Royal BAM Group

IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering)

BAM Infraconsult, BAM Contractors (Belgium)

Incose (International Council on Systems Engineering)

BAM PPP NL

International Integrated Reporting Council

Royal BAM Group

International Society for Gerontechnology

BAM Bouw en Techniek

IPFA (International Project Finance Association)

BAM PPP

ISO 14001

BAM Contractors nv, BAM Contractors Ltd, BAM Construct UK, BAM Infra Nederland, Galère, BAM International, BAM Nuttall, BAM Bouw en Techniek, Interbuild, Wayss & Freytag Ingenieurbau

ISO 26000

Royal BAM Group

ISO 9001

BAM Infra Nederland, BAM Construct UK, BAM Contractors Ltd, BAM Deutschland, BAM Infratechniek, BAM International, BAM Materieel, BAM Nuttall, BAM Bouw en Techniek, BAM Woningbouw, Balteau i.e., BAM Contractors nv, Galère, Heilijgers, Interbuild, Wayss & Freytag Ingenieurbau, Pennings

ITA (International Tunneling and Underground Space Association)

BAM Infraconsult, Wayss & Freytag Ingenieurbau

OHSAS 18001

Balteau i.e., BAM Construct UK, BAM Contractors, BAM Deutschland, BAM Infra Nederland, BAM International, BAM Nuttall, BAM Bouw en Techniek, BAM Woningbouw, BAM Contractors nv, Galère, Interbuild, Wayss & Freytag Ingenieurbau

Europe

 

E2BA (Energy Efficient Buildings Association)

Royal BAM Group

ECTP (European Construction Technology Platform)

Royal BAM Group

EFRTC (European Federation of Railway Trackworks Contractors)

BAM Infra Rail

EIC (European International Contractors)

BAM International

ENCORD (European Network of Construction Companies for
Research and Development)

Royal BAM Group

Eurbanlab

Royal BAM Group

FIEC (European Construction Industry Federation) 

Indirect membership Royal BAM Group through Bouwend Nederland

First Point Assessment (FPAL)

BAM Contractors Ltd

Horizon 2020, REnnovates, BAMB

Royal BAM Group

STTC (European Sustainable Tropical Timber Coalition)

Royal BAM Group

Belgium

 

ADEB - VBA

BAM Track, BAM Contractors nv, Galère

Adhesia

BAM Mat, BAM Track

ASENAS

Galère

Belgische Betongroepering (BBG)

BAM Contractors nv

Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek

BAM Contractors nv

Belgische Vereniging van Asfaltproducenten

BAM Contractors nv

Belgische Vereniging voor Ondergrondse Technieken en Stedenbouw

BAM Contractors nv

CC Liège (Building Confederation Liège Region)

Galère

CCW (Walloon Building Confederation)

Galère

CNC (National Chamber of the Construction)

Galère

COBATY

BAM Contractors nv

Confederatie Bouw

BAM Track, BAM Contractors nv

COPRO (Impartial Certification Body in the construction sector)

Galère

CRR (Belgian Road Research Center)

Galère

CSTC (Scientific and technical center of the construction)

Galère

FEREB

BAM Contractors nv

FBEV-BFAW (Belgian Federation of Road Contractors)

Galère

Federation liegeoise des entrepreneurs de travaux de voirie

BAM Contractors nv

FEREDECO

BAM Contractors nv

FLEV (Roadworks Federation of Liège)

Galère

FWEV (Walloon Roadworks Federation)

Galère, BAM Contractors nv

Grondbank

BAM Contractors nv

OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

BAM Contractors nv

Recy Liège (Recycle Construction Waste Center - Liège)

Galère

Road Federation Belgium

BAM Contractors nv

Scicc (Collective Guarantee Cooperative)

Galère

Seco (Technical control bureau for construction)

BAM Contractors nv, Galère

Sideco (Industrial society for construction waste)

Galère

Source O'Rama - scrl Chaudfontaine Promotion

Galère

SPMT

BAM Mat, Galère

Tradeco Liège (Construction Waste Treatment Cooperative - Liège)

Galère

Tradecowall (Construction Waste Treatment Cooperative - Wallonie)

Galère

Unie van Aannemers van Spoorwegwerken

BAM Track

VCA**

BAM Mat, BAM Track, BAM Contractors nv

Vevia

BAM Contractors nv

VKW Limburg

BAM Contractors nv

Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM)

BAM Contractors nv

VMx (Vlaamse MilieuProfessionals)

BAM Contractors nv

VODKA

BAM Contractors nv

Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen)

BAM Contractors nv

WTCB (BBRI, Belgian Builders, Research Institute)

BAM Contractors nv

Germany

 

Beirat des TU Darmstadt Energy Center e.V.

Wayss & Freytag Ingenieurbau

BG Bau

BAM Deutschland

Central Federation Building Industry

BAM PPP

Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V.

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen e.V.

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V.

Wayss & Freytag Ingenieurbau

DGNB 

BAM Deutschland

ee Embedded

BAM Deutschland

Entsorgungsgemeinschaft B + U

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Förderverein der Freunde des Institutes für Geotechnik an der Technischen Universität Darmstadt e.V.

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Freunde der FHT Stuttgart e.V.

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Freunde des Institutes für Massivbau der Universität Darmstadt

Wayss & Freytag Ingenieurbau

GEFMA (German Facility Management Association Deutscher Verband für Facility Management e.V.)

BAM Deutschland

Gemeinschaft für Überwachung im Bauwesen e.V.

Wayss & Freytag Ingenieurbau

German Association Public Private Partnership

BAM PPP

German Society for Trenchless Technology

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Gesellschaft für Freunde und Absolventen der Hochschule Biberach

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Gesellschaft für Maritime Technik e.V.

Wayss & Freytag Ingenieurbau

GIF (Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V.)

BAM Deutschland

Gütegemeinschaft Erhaltung von Bauwerken e.V.

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Güteschutz Kanalbau

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Hafenbautechnische Gesellschaft

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Hessisches Wirtschaftsarchiv e.V.

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Industrie- und Handelskammer

BAM Deutschland

Landesgütegemeinschaft Betoninstandsetzung Hessen-Thüringen

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Neckarhafen Plochingen GmbH

Wayss & Freytag Ingenieurbau

RealFM e.V. (Association for Real Estate and Facility Managers)

BAM Deutschland

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Society for Mining, Metallurgy and Exploration

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen e.V.

Wayss & Freytag Ingenieurbau

VBG Power Tech e.V.

Wayss & Freytag Ingenieurbau

VDSI (Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz
bei der Arbeit) 

BAM Deutschland

Vereinigung von Freunden der Universität Stuttgart e.V.

Wayss & Freytag Ingenieurbau

WKO Bundesinnung des Baugewerbes

Wayss & Freytag Ingenieurbau

Ireland

 

American Chamber of Commerce

BAM Contractors

Business in the Community (BITC)

BAM Contractors

Chambers Ireland

BAM Contractors

Civil Engineering Contractors Association (CECA)

BAM Contractors

Constructing Industry Federation

BAM Contractors

Construction Advisory Committee (CAC)

BAM Contractors

Construction Employers Federation (CEF)

BAM Contractors

Construction Excellence

BAM Contractors

Construction Industry Federation

BAM Contractors

Construction ITA Alliance (CITA)

BAM Contractors

Cork Chamber of Commerce

BAM Contractors

Dublin Chamber of Commerce

BAM Contractors

Engineers Ireland

BAM Contractors

Georgian Society

BAM Contractors

Heritage Contractor

BAM Contractors

Irish Concrete Society

BAM Contractors

Irish Mining and Quarrying Society

BAM Contractors

Irish Road Haulage Association (IRHA)

BAM Contractors

Pipeline Industries Guild

BAM Contractors

Society of Chartered Surveyors (SCS)

BAM Contractors

Netherlands

 

ABC Architectuurinstituut Haarlem

AM

Amports 

BAM Infra Civiel

Amsterdam Economic Board

AM

ASHRAE

BAM Bouw en Techniek

Astrin

BAM Verkeerstechniek

Avepa

BAM Bouw en Techniek

Avons Hogeschool

Royal BAM Group

Betoniek

BAM Infraconsult

Betonvereniging

BAM Infra, BAM Infraconsult, BAM Bouw en Techniek

Bewuste Bouwers

Royal BAM Group

BMC

BAM Infraconsult

Bouw en Hout Convenant

Royal BAM Group

Bouwcampus

Royal BAM Group

Bouwen met Staal

BAM Infraconsult

Bouwend Nederland

BAM Infra Nederland, BAM Bouw en Techniek,  BAM Woningbouw, Heilijgers

Branchevereniging werkplekbeveiligingsbedrijf Railinfra

BAM Infra Energie & Water Noordoost

CEN

BAM Infra Rail

Cirkelstad

BAM Bouw en Techniek

COB (Centrum Ondergronds Bouwen)

BAM Infra, BAM Infraconsult

Connekt

BAM Infra Rail

Contactorgaan Zuid/COZ Hulsman

BAM Infra Civiel

CROW

BAM Infra, BAM Infraconsult

de Maatschappij

Heilijgers

Initiatiefgroep Ketenintegratie

BAM Bouw en Techniek

Delft Blue Technology Innovatieve tijdelijke waterkeringen

BAM Infraconsult

Deltalings

BAM Infra Energie & Water

Deltares Adviesraad

BAM Infraconsult

Digitale Rotonde

BAM Infra Energie & Water, BAM Infra Telecom

Dutch Green Building Council

Royal BAM Group

Duurzaam Gebouwd

BAM Bouw en Techniek

EAU (recomendations for waterfront structures)

BAM Infraconsult

Energy Valley

BAM Infra Nederland, BAM Bouw en Techniek

EVO

BAM Infra Energie & Water, BAM Infra Telecom

Expertgroep ABC Meldpunt (Aanpak Bouwincidenten Constructieve Veiligheid)

BAM Bouw en Techniek

FIB 

BAM Infraconsult

Fiber to the Home Council Europe

BAM Infra Energie & Water, BAM Infra Telecom

FLOW (Far and Large Offshore Wind)

BAM Infra Civiel

FME

BAM Infra Energie & Water, BAM Verkeerstechniek

FMN

BAM Bouw en Techniek

Forum voor Stedelijke Vernieuwing 

AM

Fosag

Heilijgers

FSC

BAM Bouw en Techniek, BAM Woningbouw, Pennings, Heilijgers

Gebiedsontwikkeling.nu

AM

Geo-Impuls

BAM Infraconsult

GSVB

BAM Bouw en Techniek

Havenclub Amsterdam

BAM Infra Civiel

Histechnica

BAM Infraconsult

Hogere Onderwijsgroep Bouw en Ruimte

AM

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs Adviesraad

BAM Infraconsult

Hogeschool van Amsterdam Cluster Adviesraad

BAM Infraconsult

Holland Rail industry

BAM Infra Rail

IABSE Working Commission 3 'Concrete structures'

BAM Infraconsult

Innotrack

BAM Infra Rail

InstallatieWerk

BAM Bouw en Techniek

IOP SenterNovem Selfhealing

BAM Infraconsult

IPMA-NL Interessegroep Risicomanagement

BAM Infraconsult

IRSE Nederland (Institution of Railway Signal Engineers)

BAM Infra Rail

ISG

BAM Bouw en Techniek

ISIAQ.nl (International Society of Indoor Air Quality and Climate)

BAM Bouw en Techniek

I-society

BAM Infra Energie & Water, BAM Infra Telecom

ISSO

BAM Bouw en Techniek

KLO (Kabel- en Leiding Overleg)

BAM Infra Energie & Water, BAM Infra Telecom

Kenniscentrum Duurzaam Bouwen

Heilijgers

Kiwa

BAM Utiliteitsbouw

KLIC 

BAM Infra Energie & Water, BAM Infra Telecom

KOMAT (Kontaktgroep Materieel Bouwend Nederland)

BAM Materieel

Koninklijk Nederlands Vervoer

BAM Infra Rail

Landelijk Nieuwbouw Portaal

AM

Landschap Overijssel

AM

MVO Nederland

Royal BAM Group

MVO Prestatieladder: Niveau 3

BAM Bouw en Techniek

Nabu (Netherlands Association of International Contractors)

Royal BAM Group

NAVS

Heilijgers

Nederlandse Klimaat Coalitie

Royal BAM Group

NVVK (Nederlandse vereniging voor Veiligheidskunde)

BAM Infra Nederland

Neprom

AM, BAM Bouw en Techniek, Heilijgers

Nevlock (Nederlands-Vlaams Onderzoekscentrum voor Kustconstructies)

BAM Infraconsult

NFPA

BAM Bouw en Techniek

NRW

AM Real Estate Devopment

NSTT (Nederlandse Vereniging van Sleufloze Technieken en Toepassingen)

BAM Infra Energie & Water

NVAF (Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken)

BAM Infra Speciale Technieken

NVB

BAM Woningbouw

NVDO

BAM Bouw en Techniek

NVOE

BAM Bouw en Techniek

NVSM

BAM Bouw en Techniek

NVTG

BAM Bouw en Techniek

NWP (Nederlands Water Partnership)

BAM International

OLC

BAM Infra Rail

PIANC (World association for waterborne transport infrastructure)

BAM Infraconsult

Platform Constructieve Veiligheid

BAM Bouw en Techniek

Platform Duurzaamheid

Heilijgers

Platform Gezond Binnen

BAM Bouw en Techniek

PLAXIS Development Committee

BAM Infraconsult

PSO Prestatieladder

Pennings

Coöperatie GEN (Gebieden Energie Neutraal)

Royal BAM Group

PWI

BAM Infra Rail

Raad van Advies Collegiaal In- en Uitleen

BAM Bouw en Techniek

Railforum

BAM Infra Rail

Rail-Tech

BAM Infra Rail

RAV

BAM Infra Rail

RBPI (OTIB/Uneto-VNI)

BAM Bouw en Techniek

RICS

AM

SBR Referentiedetails Utiliteitsbouw

BAM Utiliteitsbouw

SBRA/Bouwmensen

Heilijgers

SBRCURNET 

BAM Infra Civiel

SKAO

BAM Woningbouw

Spoorzone Delft

AM

Stads Vastgoed Rotterdam 

AM

Stichting Active House

BAM Woningbouw

Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid

Royal BAM Group

Stichting BOEI

AM

Stichting Den Haag Nieuw Centrum

AM Real Estate Development

Stichting Het Nieuwe IJ 

AM

Stichting Hoogbouw

AM, BAM Bouw en Techniek

Stichting Klantgericht Bouwen

BAM Woningbouw, Heilijgers, Pennings

Stichting NAP Dace

BAM Infra Civiel

Stichting Passief Bouwen

BAM Woningbouw

Stichting Sportive4Kids 

AM

Stichting voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek
in de Vastgoedkunde

AM Real Estate Development

STUFIB 

BAM Infra, BAM Bouw en Techniek

STUTECH 

BAM Infraconsult

STW 

BAM Infraconsult

SWK

BAM Bouw en Techniek, BAM Woningbouw, AM, Pennings, Heilijgers

Taskforce Wonen

Heilijgers

Techniekgilde Eemland

Heilijgers

Technocentrum

BAM Bouw en Techniek

TVVL

BAM Bouw en Techniek

UIC

BAM Infra Rail

UITP

BAM Infra Rail

Uneto VNI

BAM Infra Energie & Water

UNIFE

BAM Infra Rail

Utrechts Landschap

Heilijgers

VAB

Heilijgers

VIB (Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven)

BAM Infraconsult, BAM Bouw en Techniek

VAP Business Club (Verenigde Aannemers Petrochemie)

BAM Infra Civiel

VCA

BAM Woningbouw, Heilijgers, Pennings

VCCN

BAM Bouw en Techniek

VDEI

BAM Infra Rail

VEH

BAM Woningbouw, Heilijgers

Veilig en Duurzaam op weg

Royal BAM Group

Vereniging Delta Metropool 

AM

Vernieuwing Bouw

Royal BAM Group

VGME

BAM Bouw en Techniek

VNO-NCW

Royal BAM Group

VOMI

BAM Bouw en Techniek

United Kingdom

 

AAT (Association of Accouning Technicians)

BAM PPP

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

BAM PPP

BRE (Building Research Establishment)

BAM Construct UK, BAM Nuttall

British Water

BAM Nuttall

BQF (British Quality Foundation)

BAM Construct UK, BAM Nuttall

BS11000

BAM Nuttall

CBI

BAM Nuttall

CECA (Civil Engineering Contractors Association)

BAM Nuttall

CECA (Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors)

BAM Nuttall

Chartered Institute of Water and Environmental Management (CIWEM)

BAM Nuttall

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)

BAM PPP

CIOB (Chartered Institute of Building)

BAM PPP

CIRIA (Construction Industry Research and Information)

BAM Nuttall

CITB (Construction Industry Training Board)

BAM Nuttall

CIWEM (Chartered Institution of Water and Environmental Management)

BAM Nuttall

CIWM (Chartered Institution of Waste Management)

BAM Nuttall

CIWW Chartered Institution of Waste Management

BAM Nuttall

CL:aire

BAM Nuttall

Concrete Society

BAM Nuttall

Considerate Constructors Scheme

BAM Construct UK, BAM Nuttall

Constructing Better Health

BAM Nuttall

Construction Health and Safety Group (CHSG)

BAM Nuttall

DIPFA (Diploma for Financial Advisors)

BAM PPP

EEGR Eastern England Energy Group

BAM Nuttall

FPAL

BAM Nuttall

Green Construction Board

BAM Construct UK

Grown in Britain

BAM Construct UK

HM Treasury Industry panel

BAM PPP

ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)

BAM PPP

ICAS (Institute of Chartered Accountants of Scotland)

BAM PPP

ICE (Institute of Civil Engineers)

BAM PPP

ICE EAST

BAM Nuttall

ICE Kent & East Sussex Branch Graduate & Students Committee

BAM Nuttall

ICE South

BAM Nuttall

ICW (Institute of Collaborative Working)

BAM Nuttall

Investors in People: Gold

BAM Nuttall

Law Society of England and Wales

BAM PPP

Law Society of Schotland

BAM PPP

LCI (Lean Construction Institute)

BAM Nuttall

Pipeline Industries Guild 

BAM Nuttall

PPP Forum

BAM PPP

RICS (Royal Institute Chartered Surveyors)

BAM Nuttall

RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents)

BAM Nuttall

STEMNET: Science, Technology, Engineering and Mathematics Network

BAM Nuttall

Supply Chain Sustainability School

BAM Construct UK, BAM Nuttall

The Construction Training Group

BAM Nuttall

The Major Projects Association

BAM Nuttall

TRADA 

BAM Construct UK

Tunnelskills

BAM Nuttall

UK Contractor Group

BAM Construct UK

UK Green Building Council (UK-GBC)

BAM Construct UK, BAM Nuttall

Name

Company